Algemene voorwaarden

De in Artikelen 1 tot en met 11 opgenomen algemene bepalingen zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van LUDIS studio.

 

1.    Artikel 1. Overeenkomst, offerte en bevestiging

1.2.   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en LUDIS studio gesloten overeenkomsten.

1.2.   Alle offertes en prijsopgaven zijn vrijblijvend en zijn dertig dagen geldig tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

1.3.   Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat LUDIS studio een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden LUDIS studio eerst nadat deze schriftelijk door LUDIS studio zijn bevestigd.

 

2.    De uitvoering van de overeenkomst

1.2.   LUDIS studio zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal LUDIS studio de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

2.2.   De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door LUDIS studio mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.

2.3.   Alvorens tot produktie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren.

2.4.   Een door LUDIS studio opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. LUDIS studio is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem/haar bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de  ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft.

2.5.   Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke- of kwaliteitsnormen niet tot de opdracht van LUDIS studio.

2.6.   Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan LUDIS studio te worden meegedeeld.

 

3.    Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

3.1.   Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht- toe aan LUDIS studio. Voorzover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend LUDIS studio daartoe bevoegd.

1.2.   Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

3.3.   Tenzij het werk er zich niet voor leent, is LUDIS studio te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van LUDIS studio openbaar te maken of te verveelvoudigen.

3.4.   Tenzij anders is overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door LUDIS studio tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van LUDIS studio, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

 

4.    Gebruik en licentie

1.2.   Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met LUDIS studio, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming.
Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan LUDIS studio bekend te zijn gemaakt.

4.2.   De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van LUDIS studio niet gerechtigd het ontwerp ruimer te gebruiken dan is overeengekomen.

4.3.   Tenzij anders is overeengekomen, is het de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van LUDIS studio veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen aan te brengen of te laten aanbrengen.

4.4.   LUDIS studio heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie.

 

5.    Prijs en Betaling

5.1.   Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

5.2.   Alle facturen zullen door opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Indien niet nadrukkelijk anders is overeengekomen dient betaling van 20% van de koopprijs te geschieden binnen 14 dagen na ondertekening van de overeenkomst zonder enige aftrek of schuldvergelijking. Het restant bedrag dient te worden voldaan binnen 14 dagen na de factuurdatum. Reclames dienen binnen 10 dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven aan LUDIS studio te geschieden, maar heffen op generlei wijze de betalingsverplichting op.

5.3.   Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag.

5.4.   Vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderzins in gebreke is, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is.

5.5.   Indien LUDIS studio door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door LUDIS studio gehanteerde honorariumtarieven.

5.6.   Indien de honorering op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de opdrachtgever, heeft LUDIS studio na een opgave van de opdrachtgever het recht de administratie van de opdrachtgever door een registeraccountant te laten controleren. Indien uit zo’n controle blijkt dat de opgave van de opdrachtgever niet overeenkomt met de werkelijke gang van zaken, zullen de kosten van deze controle voor rekening van de opdrachtgever komen.

 

6.    Opzegging en ontbinding overeenkomst

6.1.   Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.

6.2.   Indien de overeenkomst door LUDIS studio wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van LUDIS studio redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

6.3.   De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door LUDIS studio op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede 30 % van het resterende deel van het honorarium welke de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

6.4.   Zowel LUDIS studio als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surcéance van de andere partij.

6.5.   Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.

6.6.   Wanneer de werkzaamheden van LUDIS studio bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden.

 

 

7.    Garanties en vrijwaringen

7.1.   LUDIS studio garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/haar is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, hij/zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

7.2.   De opdrachtgever vrijwaart LUDIS studio of door LUDIS studio bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.

7.3.   De opdrachtgever vrijwaart LUDIS studio voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

 

8.    Aansprakelijkheid

8.1.   Ter zake van wanprestatie is LUDIS studio slechts aansprakelijk indien na deugdelijke ingebrekestelling opdrachtgever de overeenkomst tussentijds beëindigt of ontbinding van de overeenkomst op zijn verzoek wordt vastgesteld. De tussentijdse beëindiging heeft, evenals elke op verzoek van opdrachtgever vastgestelde ontbinding, geen terugwerkende kracht, doch heeft tot gevolg dat nakoming van de overeenkomst niet langer verplicht is.
Betalingsverplichtingen welke vallen voor het tijdstip van beëindiging of ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde goederen en diensten, blijven evenwel in stand. In voorkomende gevallen is de aansprakelijkheid van LUDIS studio beperkt tot de extra kosten van opdrachtgever welke het direct gevolg zijn van het door een ander afmaken van de onvoltooide opdracht of door een derde leveren van vervangende goederen of diensten, doch maximaal tot een bedrag genoemd in artikel 8.5. Het bepaalde in artikelen 8.2 tot en met 8.4 is onverminderd van toepassing.

8.2.   Met uitzondering van het bepaalde in artikel 8.1 is de aansprakelijkheid van LUDIS studio voor door opdrachtgever geleden schade uitgesloten, ongeacht de wijze waarop een eventuele actie wordt aangespannen, hetzij uit wanprestatie hetzij uit onrechtmatige daad of anderszins. LUDIS studio is in geen geval gehouden tot vergoeding van schade wegens te late levering of uitvoering van de werkzaamheden. LUDIS studio is niet aansprakelijk voor de juistheid of volledigheid van inlichtingen of adviezen welke worden verstrekt voordat de overeenkomst tot stand komt. LUDIS studio is evenmin aansprakelijk voor schade indien opdrachtgever in zijn verantwoordelijkheden tekort schiet of indien opdrachtgever onjuiste, gebrekkige of onvolledige informatie of materialen verstrekt.

8.3.   Elke aansprakelijkheid van LUDIS studio voor bedrijfsschade of andere indirecte schade, waaronder begrepen schade wegens gederfde winst, gemiste besparingen of verlies van gegevens, is uitdrukkelijk uitgesloten.

8.4.   De totale aansprakelijkheid van LUDIS studio voor schade is beperkt tot een bedrag gelijk aan de netto factuurwaarde van de betrokken overeenkomst of, indien dat lager is, het bedrag waartegen LUDIS studio verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in onze branche geldende gebruiken verzekerd had behoren te zijn.

 

9.    Overige bepalingen

9.1.   Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met LUDIS studio gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.

9.2.   Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

9.3.   De opschriften in deze algemene voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze voorwaarden.

9.4.   Op de overeenkomst tussen LUDIS studio en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen LUDIS studio en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar LUDIS studio is gevestigd.

 

10. Ontwikkeling van programmatuur

10.1.   Partijen zullen schriftelijk specificeren welke programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal geschieden. LUDIS studio zal de programmatuurontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van de door opdrachtgever te verstrekken gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvan opdrachtgever instaat.

10.2.   LUDIS studio is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde gegevens of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

10.3.   Alleen indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, kan de broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie aan opdrachtgever ter beschikking worden gesteld en is opdrachtgever gerechtigd in deze programmatuur wijzigingen aan te brengen.

10.4.   LUDIS studio zal de te ontwikkelen programmatuur aan opdrachtgever conform de schriftelijk vastgelegde specificaties afleveren en installeren, dit laatste slechts indien een door LUDIS studio uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen.

10.5.   Indien een acceptatietest schriftelijk is overeengekomen, bedraagt de testperiode 14 dagen na aflevering of, indien een door LUDIS studio uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, na voltooiing van de installatie. Gedurende de testperiode is het opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur voor productieve of operationele doeleinden te gebruiken.

10.6.   De programmatuur zal tussen partijen gelden als geaccepteerd:

10.6.a.   indien tussen partijen niet een acceptatietest is overeengekomen: bij de aflevering of, indien een door LUDIS studio uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij de voltooiing van de installatie, dan wel

10.6.b.   indien tussen partijen schriftelijk een acceptatietest is overeengekomen: op de eerste dag na de testperiode, dan wel

10.6.c.   indien LUDIS studio vóór het einde van de testperiode een testrapport als bedoeld in artikel 10.7 ontvangt: op het moment dat de in dat testrapport genoemde fouten zijn hersteld.

10.6.d.   In afwijking van het voorgaande zal de programmatuur, indien opdrachtgever daarvan vóór het moment van acceptatie enig gebruik voor productieve of operationele doeleinden maakt, reeds gelden als volledig geaccepteerd vanaf de aanvang van dat gebruik.

10.8.   Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur fouten bevat die de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal opdrachtgever LUDIS studio hierover schriftelijk gedetailleerd informeren, in welk geval de testperiode onderbroken wordt totdat de programmatuur zodanig is aangepast dat die belemmering is opgeheven.

10.9.   Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur fouten bevat, zal opdrachtgever LUDIS studio uiterlijk op de laatste dag van de testperiode door middel van een schriftelijk en gedetailleerd testrapport over de fouten informeren. LUDIS studio zal zich naar beste vermogen inspannen de gemelde fouten binnen een redelijke termijn te herstellen, waarbij LUDIS studio gerechtigd is tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen.